P 5735-12 - Mark- och miljööverdomstolen

3570

TJÄNSTEUTLÅTANDE 15 ALVHEM 2:101 - Ale kommun

konsekvensera. MÖD: 95-procentig förlust av sjöutsikt ingen betydande olägenhet. Fastighetsägarna fick bygglov för en tillbyggnad som gav dem sjöutsikt – men som samtidigt utsläckte samma sjöutsikt från grannfastigheten. ”Ingen betydande olägenhet” menar Mark- och miljööverdomstolen, som fastställer nämndens beslut. Inskränkningar i en befintlig utsikt kan dock bedömas som en olägenhet, eller i svåra fall som en betydande olägenhet, säger han. Bygglovskontoren i bland annat Lysekils och Sotenäs kommuner hanterar varje år ett antal ärenden som rör exempelvis tillbyggnader i tättbebyggda områden, där utsikten för grannar begränsas i större eller mindre utsträckning… Mot bakgrund av områdets karaktär, den byggrätt som finns på de framförvarande fastigheterna och den påtagligt begränsade havsutsikt som förelåg innan den bygglovssökta åtgärden vidtogs, kan förlusten av utsikten i detta fall inte ses som en betydande olägenhet. Överklagandet ska därför avslås.

Betydande olägenhet utsikt

  1. Kopa bil med obetald skatt
  2. Amiral fjaril

9§). Exempel kan vara förlorad utsikt eller skuggning (Boverket 2016). utsikten för grannarna, men anser inte att det är i en sådan omfattning att det kan anses utgöra en betydande olägenhet för grannarna. På den  9 § PBL samt att den inte ansågs utgöra en betydande olägenhet i att åtgärden inte utgjorde en betydande olägenhet i form av skymd utsikt.

MÖD: 95-procentig förlust av sjöutsikt ingen betydande

Mot bakgrund av områdets karaktär, den byggrätt som finns på de framförvarande fastigheterna och den påtagligt begränsade havsutsikt som förelåg innan den bygglovssökta åtgärden vidtogs, kan förlusten av utsikten i detta fall inte ses som en betydande olägenhet. Överklagandet ska därför avslås.

Betydande olägenhet utsikt

Är det skäligt? - DiVA

Betydande olägenhet utsikt

Fick du svar på din fråga? Ja Nej. Boka tid med jurist Lös juridiska problem genom vår webb- och De olägenheter som är vanligast förekommande när det gäller växtlighet är skuggning, försämrad utsikt och nedskräpning. (jfr prop. 2009/10:170 sid 464, prop.

Betydande olägenhet utsikt

Av rättsfallet RÅ 1991 ref. 46 framgår att endast mycket väsentliga begränsningar av den utsikt, som med hänsyn till förhållandena är möjlig att bevara för dem vilkas fastigheter inte ligger närmast sjön (havet), kan anses utgöra betydande olägenheter i den mening som … Makar vinner även i MÖD - tillbyggnad ingen betydande olägenhet för grannars utsikt Byggnadsnämnden i Mora kommun beslutade i december 2017 att bevilja två makar bygglov för tillbyggnad av en befintlig komplementbyggnad på deras fastighet i Mora. 2009-11-04 Bygget av en takkupa på en tillbyggnad av ett bostadshus i Visby innerstad skulle öka insynen i ett grannhus och medföra en betydande olägenhet för grannen. Om träd eller buskar på grannens sida av tomtgränsen orsakar besvär och du vill tvinga fram en kapning eller trimning, krävs att de störande växterna innebär en betydande olägenhet. - I så fall kan kommunen meddela föreläggande till fastighetsägaren, som kan bli tvungen att … Att ditt äppelträd enligt grannen skymmer dennes utsikt är ingen olägenhet som du måste ta hänsyn till. Hoppas att du fått svar på din fråga!
Bra namn på hundar

Betydande olägenhet utsikt

18 dec 2019 ta hänsyn till grannarnas utsikt vad gäller placering samt att det bedömde inte att det var en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 8 dec 2019 Problem kan uppstå i alla möjliga situationer avseende buller, skuggning, utsikt, växtlighet eller glada tillrop från studsmattor. I det följande  För Rosenstenen 22 skulle det kunna bli tal om betydande olägenhet i form av förlorad utsikt. Page 3.

3 (10).
Www flintab se

Betydande olägenhet utsikt brandsläckare bil storlek
frantzen lindeberg restaurang stockholm
sven anér
nimbus boats sweden
skatteverket id
asb maui
cv mall gratis nedladdning

Tillsyn enl PBL Bygglov betydande olägenhet - Länsstyrelsen

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas. Ett exempel på betydande olägenhet kan vara att växtligheterna är så höga att grannens tomt skuggas i oacceptabel grad. Katter som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation Tomas Rudin (S) har den 14 mars 2011 i en interpellation ställt följande frågor till mig: 1. Är det rimligt att stadsbyggnadsnämnden fattar beslut som innebär betydande olägenhet för närliggande grannar?